مدیران قبلی

1) نام و نام خانوادگی: سید احمد بهشتی

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت

سمت: رئیس آموزشکده سما خمین از سال 1384 تا 1385

 

2) نام و نام خانوادگی: محسن قیصری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مکانیک

سمت: رئیس آموزشکده سما خمین از سال 1385 تا  1387

 

3) نام و نام خانوادگی : روح اله رنجبر

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کامپیوتر

سمت : رئیس آموزشکده سما خمین از سال 1387 تا  1389

سمت : معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد خمین از سال 1389 تا  1393