الکتروتکنیک -برق صنعتی

مدیر گروه : مهندس بابایی

              تلفن: 1031-5-46337801