حسابداری

مدیر گروه: دکتر ابراهیم گیوکی

اتاق: ساختمان اداری شماره 2 طبقه اول

تلفن تماس:08646337814